logo

GDPR

Jelikož je pro nás, společnost Exorior systems, s.r.o., se sídlem Vinohradská 2165/48, Praha 2, 120 00, IČ: 07407874, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 334491, za níž jedná Adam Černohorský, ochrana Vašich osobních údajů důležitá, budeme se řídit následujícími zásadami, abychom zajistili jejich nejvyšší ochranu.

Vymezení pojmů

Poskytovatel = společnost Exorior systems, s.r.o.

Nabyvatel = jakákoliv osob podnikající na základě živnostenského zákona, osoba podnikající na základě zákona o obchodních korporací a osoba podnikající na základě jiných právních předpisů, která platí za licenci softwaru Online Termín (dále jen "OT") Poskytovateli.

Zákazník = jakákoliv fyzická osoba, která se, nebo je prostřednictvím softwaru OT objednávána na termíny u Nabyvatele (tento proces lze označit také jako vytvoření Rezervace).

Osobní údaj

„Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.“

Subjekt údajů

„Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.“

Správce osobních údajů

„Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je Exorior systems, s.r.o.“

Zpracovatel osobních údajů

„Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.“

Zpracování osobních údajů

„Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.“

Jak údaje zpracováváme

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme na základě zákonného důvodu dle článku č. 6 GDPR odst. 1. písm b), a to pokud je zpracování nezbytné pro plnění ze smlouvy nebo dle písm. c) pro splnění zákonné povinnosti. Dále také dle písm. a) na základě Vašeho poskytnutého souhlasu se zpracování těchto údajů v případě, kdy oprávněné zájmy dle výše uvedeného ustanovení jako zákonný důvod zpracování nedostačují.

Jaké údaje zpracováváme

V rámci softwaru OT shromažďujeme následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo

K čemu údaje využíváme

Osobní údaje Zákazníka využíváme pro naplnění funkcionalit rezervačního systému online termín, kdy jsou tato data přístupná pouze takových Nabyvatelům, k nimž Zákazník vytváří své rezervace, nebo kteří Zákazníkovi vytvořili účet v systému, nebo kteří přidali Zákazníka do skupiny svých zákazníků a to výhradně a pouze se souhlasem daného Zákazníka.
Osobní údaje Nabyvatele využíváme pro zajištění kvalitní péče o Nabyvatele, nebo pro obchodní a marketingová sdělení Poskytovatele vůči Nabyvatelům.

Doba uchování osobních údajů

Údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro účely plnění ze smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných povinností či ochraně našich práv. Údaje poskytnuté na základě souhlasu subjektu údajů budou uchovávány po dobu uvedenou v souhlasu. Pokud využijete své právo být zapomenut nebo odvoláte poskytnutý souhlas, budou údaje uchovány samozřejmě kratší dobu.

Předávání údajů – další zpracovatelé

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny také Nabyvatelům, ale pouze takovým, u kterých si Zákazník vytvořil, nebo mu Nabyvatelem byla vytvořena rezervace. K předávání osobních údajů dalším zpracovatelům dochází pouze v minimálně míře a všechny zpracovatelské vztahy jsou založeny na smlouvách o zpracování, ve kterých se naši zpracovatelé zaručili přijmout taková opatření, kterými zajistí stejnou míru zabezpečení osobních údajů, jakou poskytuje naše společnost.

Cookies

Aby naše nabídka byla pro Vás relevantní, využívají naše webové stránky www.onlinetermin.cz textové soubory cookies. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat. Naše soubory cookies samy o sobě neidentifikují jednotlivého uživatele, identifikují pouze zařízení, které používáte, a to pomocí náhodně generovaného identifikačního kódu. Jako uživatel můžete vypnout či omezit možnost užívání cookies ve Vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, nebudete moci využívat všech funkcí, které nabízí naše stránky.

Zabezpečení

Abychom dosáhli té nejvyšší možné míry ochrany Vámi poskytnutých osobních údajů, využíváme určité technologie a funkce zabezpečení. I přesto, že se snažíme maximálně ochránit Vaše osobní údaje před jejich ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, úpravou nebo zveřejněním, nikdy není možné zajistit 100% kontrolu. Proto Vás budeme v případě jakýchkoliv incidentů, které dosáhnou určité míry rizika, bezprostředně informovat.

Povinnosti Nabyvatele

V případě že Nabyvatel vytvoří účet do softwaru OT pro Zákazníka, je jeho povinností seznámit Zákazníka s aktuálním zněním ochrany osobních údajů dostupných na adrese www.onlinetermin.cz/gdpr a zároveň zajistit a uchovat souhlas Zákazníka s tímto zněním podmínek ochrany osobních údajů. V případě, že Nabyvatel výše zmíněné povinnosti nedodrží, jedná se o podstatné porušení smluvních povinností Nabyvatele.

Práva subjektů osobních údajů

Abychom ctili zásadu transparentnosti zpracování osobních údajů, rádi Vám na níže uvedených kontaktních údajích poskytneme informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

Pokud to bude ze zákona možné, máte právo změnit nebo provést opravu osobních údajů, které o Vás uchováváme.

Pokud je zpracování osobních údajů prováděno na základě Vašeho souhlasu, máte právo toto zpracování omezit, souhlas odvolat anebo dokonce nechat vymazat všechny údaje, které na základě Vašeho souhlasu uchováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu.

Také máte právo na kopii osobních údajů, které o Vás vedeme, včetně jejich zdrojů, účelů a metod zpracovávání, elektronických rozhodování a subjektů, s nimiž Vaše údaje sdílíme. Informace, které požadujete, se Vám budeme snažit v přiměřené době zpřístupnit. V závislosti na tom, jaké informace budete požadovat, Vám v rozsahu povoleném platnými zákony můžeme účtovat menší poplatek.

Máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování a dále i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje

V případě dotazů, stížností, připomínek nebo uplatnění práv subjektů údajů nás kontaktujte na emailové adrese: info@onlinetermin.cz