Obchodní podmínky

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout nabyvateli ve smlouvě blíže specifikované nevýhradní oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k rezervačnímu systému Online termín (dále jen „rezervační systém“) na území České republiky po dobu účinnosti této smlouvy (dále jen „nevýhradní licence“) a provádět s tím související plnění dle smlouvy.

1.2. Předmětem této smlouvy je taktéž závazek nabyvatele platit poskytovateli za plnění dle bodu 1.1. smlouvy odměnu dle článku III. smlouvy a poskytovat další ve smlouvě uvedené plnění.

2. Předmět plnění poskytovatele

2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout nabyvateli nevýhradní licenci, a to zpřístupněním rezervačního systému spočívajícím ve vytvoření a zpřístupnění uživatelského účtu pro nabyvatele. Uživatelský účet nabyvatele je přístupný po zadání uživatelského jména a hesla na webových stránkách www.onlinetermin.cz/admin. Nevýhradní licence neopravňuje nabyvatele k rozmnožování, rozšiřování ani k jinému nakládání s rezervačním systémem nebo jeho částí než k užívání podle smlouvy.

2.2. Poskytovatel se zavazuje ve smyslu bodu 2.1. vygenerovat a poskytnout nabyvateli jeho uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje není poskytovatel bez souhlasu nabyvatele oprávněn poskytnout dalším osobám.

2.3. Poskytovatel se zavazuje umožnit vytvoření maximálně X zaměstnaneckých účtů, výlučně na které a skrze které lze vytvářet rezervace zákazníkům nabyvatele. Nabyvatel je oprávněn tyto účty v rezervačním systému vytvořit a udělit k nim přístup svým zaměstnancům, v takovém případě se nabyvatel zavazuje zajistit dodržování ustanovení této smlouvy jeho zaměstnanci.

2.4. Poskytovatel se zavazuje umožnit vytvoření maximálně X vytvořených rezervací na všechny zaměstnanecké účty dohromady v jednom kalendářním měsíci. Za vytvořenou rezervaci se považuje rezervace, která je v jednom kalendářním měsíci evidována v rezervačním systému ve stavu „Schváleno“ nebo „Čeká na schválení“. Rezervaci je oprávněn vytvořit nabyvatel, zaměstnanec nabyvatele a zákazník nabyvatele.

2.5. Poskytovatel se dále zavazuje provádět pravidelnou údržbu rezervačního systému tak, aby si ten zachoval svou funkčnost a dostupnost.

2.6. Případná plánovaná údržba rezervačního systému bude prováděna poskytovatelem vždy mezi 22. a 6. hodinou.

2.7. Poskytovatel prohlašuje, že dostupnost rezervačního systému bude po dobu účinnosti smlouvy nejméně 98 % této doby (rezervační systém tedy nebude dostupný maximálně přibližně 7,3 dne ročně), přičemž započítána bude každá celá čtvrthodina, kdy rezervační systém nebude dostupný. Dostupností rezervačního systému se rozumí možnost nabyvatele užívat rezervační systém způsobem stanoveným ve smlouvě a jeho zákazníky způsobem stanoveným ve smlouvě.

2.8. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat veškerá majetková autorská práva k rezervačnímu systému, a že je jediným správcem a provozovatelem rezervačního systému.

2.9. Poskytovatel se nezavazuje k poskytnutí zařízení, infrastruktury ani jiného hardware nabyvateli ani jeho zákazníkům.

3. Předmět plnění nabyvatele

3.1. Nabyvatel se zavazuje za plnění dle bodu 1.1. smlouvy platit poskytovateli odměnu, a to dle níže uvedených pravidel.

3.2. Za provoz rezervačního systému se nabyvatel zavazuje zaplatit poskytovateli odměnu, která činí XXX Kč za měsíc.

3.3. Nabyvatel se zavazuje zaplatit odměnu za celé smluvní období dopředu. Splatnost nastává 15. dne prvního měsíce, za který je nabyvatel povinen platit odměnu. Ustanovení čl. IV. tím nejsou dotčena.

3.4. Nabyvatel se zavazuje poskytovateli platit za každou zaslanou SMS notifikaci zákazníkovi nabyvatele smlouvy odměnu XXX Kč. Věta první se nevztahuje na prvních X SMS notifikací zaslaných po dobu účinnosti smlouvy.

3.5. Splatnost odměny uvedené v bodě 3.4. tohoto článku smlouvy nastane sedmým dnem po doručení fakturace nabyvateli. Poskytovatel se zavazuje nabyvateli fakturovat zaslané SMS notifikace vždy jednou za tři kalendářní měsíce (dále jen „fakturační období“). V případě, že ve fakturačním období nebyla žádná SMS zaslána, Poskytovatel není podle tohoto bodu zavázán fakturu vystavit.

3.6. Nabyvatel není bez písemného souhlasu poskytovatele oprávněn k nevýhradní licenci udělovat další licence (podlicence) třetím osobám. Dále není nabyvatel bez písemného souhlasu poskytovatele oprávněn postoupit nevýhradní licenci třetím osobám.

3.7. Nabyvatel se zavazuje v případě zjištění závad rezervačního systému a dalších skutečností ovlivňujících či způsobilých ovlivnit funkčnost a dostupnost elektronického systému na tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů od zjištění skutečnosti, poskytovatele upozornit. V případě nesplnění této povinnosti nabyvatelem se ke skutečnosti, které se tato povinnost týká, a která je způsobilá vyloučit dostupnost rezervačního systému, pro účely čl. II. bodu 2.7. smlouvy nepřihlíží.

4. Zkušební doba

4.1. Zkušební doba trvá jeden měsíc a počíná běžet dnem účinnosti smlouvy.

4.2. V rámci zkušební doby nemá poskytovatel právo na zaplacení odměny dle čl. III smlouvy.

4.3. V rámci zkušební doby nejsou poskytovatelem nabyvateli poskytovány služby SMS notifikace podle bodu 3.4. smlouvy.

4.4. V rámci zkušební doby má každá ze smluvních stran právo smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď nabývá účinnosti dnem dojití písemné výpovědi do dispoziční sféry druhé smluvní strany.

5. Smluvní pokuty

5.1. Ocitne-li se nabyvatel v prodlení se zaplacením jakékoliv složky odměny dle čl. III. smlouvy, je povinen zaplatit poskytovateli za každý, byť i započatý, den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky denně. Smluvní strany si tímto sjednávají, že § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se na tuto smluvní pokutu nepoužije.

6. Vznik, trvání a zánik smlouvy

6.1. Smlouva je uzavírána na dobu třinácti měsíců.

6.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

6.3. Provozovatel může vedle dalších důvodů stanovených zákonem od této smlouvy okamžitě odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností nabyvatele. Podstatným porušením smluvních povinností nabyvatele se rozumí zejména nesplnění kteréhokoli závazku k úhradě částky podle čl. III., ani v náhradním termínu, stanoveném v upomínce (postačuje elektronická forma), užívání rezervačního systému nad rámec licenčních ujednání uvedených ve smlouvě, porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. VII. bodě 7.1. smlouvy či jiné obdobně závažné jednání poškozující či ohrožující poskytovatele a jeho zájmy.

6.4. Nabyvatel může vedle dalších důvodů stanovených zákonem od této smlouvy okamžitě odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností poskytovatele. Podstatným porušením smluvních povinností poskytovatele se rozumí zejména pokles dostupnosti rezervačního systému pod 60 % doby, po kterou je smlouva účinná či porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. VII. bodě 7.1. smlouvy.

6.5. Odstoupení od smlouvy podle toho článku se činí písemně a nabývá účinnosti dnem dojití písemného odstoupení do dispoziční sféry druhé smluvní strany.

6.6. Ukončení smlouvy nezbavuje smluvní strany povinnosti splnit veškeré již vzniklé platební závazky související s touto smlouvou, přičemž tyto závazky se stávají splatnými nejpozději sedmým dnem od zániku smlouvy.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré skutečnosti spadající do oblasti obchodního tajemství a důvěrné informace nebudou dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. Důvěrnými informacemi se pro účely smlouvy a po celou dobu trvání vzájemné spolupráce smluvních stran rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, které se smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce dozví, a/nebo které jí druhá smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce zpřístupní, jakož i sama existence těchto skutečností a vzájemné spolupráce smluvních stran.

7.2. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti týkající se ochrany osobních údajů dostupné na adrese www.onlinetermin.cz/gdpr.

7.3. Smluvní strany se zavazují, že si vzájemně poskytnou veškerou součinnost a podklady, které souvisí s řádným plněním povinností vztahujících se ke smlouvě.

7.4. V případě, že neplatné, neúčinné nebo neaplikovatelné ustanovení způsobuje zánik nebo neplatnost celé smlouvy, zavazují se smluvní strany uzavřít smlouvu novou tak, aby byl zachován a naplněn účel smlouvy.

7.5. Tato smlouva se řídí právním řádem české republiky a spory z ní vzniklé budou řešeny výhradně před českými soudy.

7.6. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

7.7. Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oběma smluvními stranami podepsaném smluvním vyhotovení.

7.8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají jako podnikatelé v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

7.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetli, zcela rozumí jejím ustanovením a na důkaz svého svobodného souhlasu být smlouvou vázány k ní připojují své podpisy.

v.3.0.0