Online termín logo

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB REZERVAČNÍHO SYSTÉMU ONLINE TERMÍN

verze 9

Platné od 29.8.2022 do současnost

I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout nabyvateli ve smlouvě blíže specifikované nevýhradní oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k rezervačnímu systému Online termín (dále jen „rezervační systém“) na území České republiky po dobu účinnosti této smlouvy (dále jen „nevýhradní licence“) a provádět s tím související plnění dle smlouvy.

1.2. Předmětem této smlouvy je taktéž závazek nabyvatele platit poskytovateli za plnění dle bodu 1.1. smlouvy odměnu dle čl. III. smlouvy a poskytovat další ve smlouvě uvedené plnění.

II. Předmět plnění poskytovatele

2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout nabyvateli nevýhradní licenci, a to zpřístupněním rezervačního systému spočívajícím ve vytvoření a zpřístupnění uživatelského účtu pro nabyvatele. Uživatelský účet nabyvatele je přístupný po zadání uživatelského jména a hesla na webových stránkách www.onlinetermin.cz/admin . Nevýhradní licence neopravňuje nabyvatele k rozmnožování, rozšiřování ani k jinému nakládání s rezervačním systémem nebo jeho částí než k užívání podle smlouvy.

2.2. Poskytovatel se zavazuje ve smyslu bodu 2.1. vygenerovat a poskytnout nabyvateli jeho uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje není poskytovatel bez souhlasu nabyvatele oprávněn poskytnout dalším osobám.

2.3. Poskytovatel se zavazuje umožnit vytvoření maximálně X zaměstnaneckých účtů, výlučně na které a skrze které lze vytvářet rezervace zákazníkům nabyvatele. Nabyvatel je oprávněn tyto účty v rezervačním systému vytvořit a udělit k nim přístup svým zaměstnancům, v takovém případě se nabyvatel zavazuje zajistit dodržování ustanovení této smlouvy jeho zaměstnanci.

2.4. Poskytovatel se zavazuje umožnit vytvoření maximálně X vytvořených rezervací na všechny zaměstnanecké účty dohromady na jeden kalendářní měsíc. Za vytvořenou rezervaci se považuje rezervace, která je v jednom kalendářním měsíci evidována v rezervačním systému ve stavu „Čeká na schválení“, „Schváleno“, „Zrušeno“, „Zamítnuto“ nebo „Klient nedorazil“. Rezervaci je oprávněn vytvořit nabyvatel, zaměstnanec nabyvatele a zákazník nabyvatele.

2.5. Poskytovatel se dále zavazuje provádět pravidelnou údržbu rezervačního systému tak, aby si ten zachoval svou funkčnost a dostupnost.

2.6. Případná plánovaná údržba rezervačního systému bude prováděna poskytovatelem vždy mezi 22. a 6. hodinou.

2.7. Poskytovatel prohlašuje, že dostupnost rezervačního systému bude po dobu účinnosti smlouvy nejméně 98 % této doby (rezervační systém tedy nebude dostupný maximálně přibližně 7,3 dne ročně), přičemž započítána bude každá celá čtvrthodina, kdy rezervační systém nebude dostupný. Dostupností rezervačního systému se rozumí možnost nabyvatele užívat rezervační systém způsobem stanoveným ve smlouvě a jeho zákazníky způsobem stanoveným ve smlouvě.

2.8. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat veškerá majetková autorská práva k rezervačnímu systému, a že je jediným správcem a provozovatelem rezervačního systému.

2.9. Poskytovatel se nezavazuje k poskytnutí zařízení, infrastruktury ani jiného hardware nabyvateli ani jeho zákazníkům.

III. Předmět plnění nabyvatele

3.1. Nabyvatel se zavazuje za plnění dle bodu 1.1. smlouvy platit poskytovateli odměnu, a to dle níže uvedených pravidel.

3.2. Za provoz rezervačního systému se nabyvatel zavazuje zaplatit poskytovateli odměnu, která činí X Kč za měsíc.

3.3. Nabyvatel se zavazuje zaplatit odměnu za celé smluvní období dopředu. Splatnost nastává 15. dne ode dne, kdy skončila zkušební doba podle čl. IV. Ustanovení čl. IV. tím nejsou dotčena.

3.4. Poskytovatel se zavazuje umožnit nabyvateli využívat službu spočívající v zasílání SMS informujících o změně stavu rezervace v rezervačním termínu a o blížících se zarezervovaných termínech, a to dle vlastního nastavení provedeného nabyvatelem (dále jen „SMS notifikace“). V případě, že si nabyvatel přeje využívat služby SMS notifikací, zakoupí si po přihlášení do svého uživatelského účtu (dle čl. II bodu 2.1. smlouvy) na webových stránkách www.onlinetermin.cz od poskytovatele dle aktuálně platného tarifu jednotky SMS kreditu. Jedna jednotka SMS kreditu se rovná jedné zaslané SMS v rámci služby SMS notifikací.

3.5. V případě, že nabyvatel provede nákup SMS kreditu dle bodu 3.4. tohoto článku smlouvy, poskytovatel je povinen nabyvateli připsat odpovídající výši SMS kreditu na jeho uživatelský účet (dle čl. II bodu 2.1. smlouvy), a to nejpozději do třech pracovních dnů ode dne připsání částky uhrazené nabyvatelem na bankovní účet poskytovatele.

3.6. Pokud nabyvatel nevyčerpá svůj připsaný SMS kredit, nemá nárok na vrácení, byť i jen poměrné části částky uhrazené podle čl.III. bodů 3.4. a 3.5. smlouvy, a to ani v případě zániku či ukončení smlouvy.

3.7. Nabyvatel není bez písemného souhlasu poskytovatele oprávněn k nevýhradní licenci udělovat další licence (podlicence) třetím osobám. Dále není nabyvatel bez písemného souhlasu poskytovatele oprávněn postoupit nevýhradní licenci třetím osobám.

3.8. Nabyvatel se zavazuje v případě zjištění závad rezervačního systému a dalších skutečností ovlivňujících či způsobilých ovlivnit funkčnost a dostupnost elektronického systému na tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů od zjištění skutečnosti, poskytovatele upozornit. V případě nesplnění této povinnosti nabyvatelem se ke skutečnosti, které se tato povinnost týká, a která je způsobilá vyloučit dostupnost rezervačního systému, pro účely čl. II. bodu 2.7. smlouvy nepřihlíží.

IV. Zkušební doba

4.1. Zkušební doba trvá X dnů a počíná běžet dnem účinnosti smlouvy.

4.2. V rámci zkušební doby nemá poskytovatel právo na zaplacení odměny dle čl. III smlouvy.

4.3. V rámci zkušební doby nejsou poskytovatelem nabyvateli poskytovány služby SMS notifikace podle bodu 3.4. smlouvy.

4.4. V rámci zkušební doby má každá ze smluvních stran právo smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď nabývá účinnosti dnem dojití písemné výpovědi do dispoziční sféry druhé smluvní strany.

4.5. Zkušební doba končí též dnem zaplacení odměny podle bodu 3.2. smlouvy nabyvatelem. Poskytovatel začne poskytovat příslušné plnění podle smlouvy bez zbytečného odkladu po dni zaplacení této odměny.

V. Smluvní pokuty

5.1. Ocitne-li se nabyvatel v prodlení se zaplacením jakékoliv složky odměny dle čl. III. smlouvy, je povinen zaplatit poskytovateli za každý, byť i započatý, den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky denně. Smluvní strany si tímto sjednávají, že § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se na tuto smluvní pokutu nepoužije.

VI. Vznik, trvání a zánik smlouvy

6.1. Smlouva se uzavírá na dobu sestávající ze zkušební doby dle čl. IV a doby dvanácti měsíců počítaných ode dne následujícího po dni, v němž zkušební doba skončila.

6.2. Provozovatel může vedle dalších důvodů stanovených zákonem od této smlouvy okamžitě odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností nabyvatele. Podstatným porušením smluvních povinností nabyvatele se rozumí zejména nesplnění kteréhokoli závazku k úhradě částky podle čl. III., ani v náhradním termínu, stanoveném v upomínce (postačuje elektronická forma), užívání rezervačního systému nad rámec licenčních ujednání uvedených ve smlouvě, porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. VII. bodě 7.1. smlouvy či jiné obdobně závažné jednání poškozující či ohrožující poskytovatele a jeho zájmy.

6.3. Nabyvatel může vedle dalších důvodů stanovených zákonem od této smlouvy okamžitě odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností poskytovatele. Podstatným porušením smluvních povinností poskytovatele se rozumí zejména pokles dostupnosti rezervačního systému pod 60 % doby, po kterou je smlouva účinná či porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. VII. bodě 7.1. smlouvy.

6.4. Odstoupení od smlouvy podle toho článku se činí písemně a nabývá účinnosti dnem dojití písemného odstoupení do dispoziční sféry druhé smluvní strany.

6.5. Ukončení smlouvy nezbavuje smluvní strany povinnosti splnit veškeré již vzniklé platební závazky související s touto smlouvou, přičemž tyto závazky se stávají splatnými nejpozději sedmým dnem od zániku smlouvy.

VII. Závěrečná ujednání

7.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré skutečnosti spadající do oblasti obchodního tajemství a důvěrné informace nebudou dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. Důvěrnými informacemi se pro účely smlouvy a po celou dobu trvání vzájemné spolupráce smluvních stran rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, které se smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce dozví, a/nebo které jí druhá smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce zpřístupní, jakož i sama existence těchto skutečností a vzájemné spolupráce smluvních stran.

7.2. Poskytovatel není povinen k náhradě skutečné škody a ušlého zisku, které vznikly nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokud se tak stalo bez zavinění poskytovatele. V ostatních případech je povinnost poskytovatele k náhradě skutečné škody a ušlého zisku, které vznikly nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy omezena maximální výší, která odpovídá výši jedné měsíční odměny podle bodu 3.2. smlouvy.

7.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti týkající se ochrany osobních údajů dostupné na adrese www.onlinetermin.cz/gdpr.

7.4. Smluvní strany se zavazují, že si vzájemně poskytnou veškerou součinnost a podklady, které souvisí s řádným plněním povinností vztahujících se ke smlouvě.

7.5. V případě, že neplatné, neúčinné nebo neaplikovatelné ustanovení způsobuje zánik nebo neplatnost celé smlouvy, zavazují se smluvní strany uzavřít smlouvu novou tak, aby byl zachován a naplněn účel smlouvy.

7.6. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a spory z ní vzniklé budou řešeny výhradně před českými soudy.

7.7. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

7.8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají jako podnikatelé v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

7.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetli a zcela rozumí jejím ustanovením.

Starší znění smluvních podmínek

Platné od 1.1.2022 až 28.8.2022