logo
homeOnline termín / smluvni podmínky

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH SLUŽEB

uzavřená podle § 2389t zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „smlouva“)

Exorior systems s.r.o.
IČO: 07407874
se sídlem Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
zastoupená Adamem Černohorským, jednatelem
(dále jen jako „poskytovatel“)
a
XXXX XXXX
IČO: XXXX
se sídlem XXXX
(dále jen jako „uživatel“)
(každý samostatně též jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT SMLUV

1.1 Předmětem této rámcové smlouvy je stanovení smluvních podmínek jednotlivých dílčích realizačních smluv uzavíraných v budoucnu mezi smluvními stranami (dále jen „realizační smlouva“).

1.2 Předmětem realizační smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat uživateli jím zvolené služby dle čl. III. této rámcové smlouvy, a to v rámci rozhraní internetových stránek poskytovatele na doméně onlinetermin.cz (dále jen „OT“) po dobu uživatelem zvolenou.

1.3 Předmětem realizační smlouvy je dále závazek uživatele zaplatit poskytovateli za poskytování služeb dle předchozího odstavce odměnu podle čl. VI. této smlouvy.

II. PROCES UZAVŘENÍ REALIZAČNÍ SMLOUVY

2.1 Uživatel provede v rámci rozhraní OT volbu z poskytovatelem nabízených tarifních balíčků a dále doby v celých měsících (počet dnů v měsíci není pro tento případ rozhodný), na kterou bude realizační smlouva uzavřena. V rámci každého nabízeného tarifního balíčku poskytovatel uvede jednak měsíční sazbu odměny, nebo celkovou výši odměny ve smyslu čl. VI. této smlouvy, jednotlivé poskytované služby v rámci tohoto balíčku, a případně i jejich cenu a množstevní omezení, je-li služba kvantifikovatelná.

2.2 Odsouhlasením uživatelem formou potvrzení vybraného tarifního balíčku a doby, na kterou budou služby v tomto balíčku zahrnuté poskytovány, v jeho uživatelském účtu v rozhraní OT dle předchozího odstavce, dojde k uzavření realizační smlouvy.

2.3 Uzavření nové realizační smlouvy mezi smluvními stranami za současné účinnosti dosavadní realizační smlouvy je možné až po zaplacení odměny podle čl. VI. Pokud dojde k uzavření nové realizační smlouvy za současné účinnosti dosavadní realizační smlouvy, platí, že nová realizační smlouva nabývá své účinnosti ode dne následujícího po posledním dnu doby, na který byla dosavadní realizační smlouva uzavřena.

III. SLUŽBY POSKYTOVANÉ POSKYTOVATELEM

3.1 Poskytovatel se zavazuje uživateli poskytovat následující digitální a jiné služby, a to dle volby tarifního balíčku uživatelem při uzavírání realizační smlouvy:
a) vytvoření uživatelského účtu v rozhraní OT, přístup k němu, jeho správa, vytvoření přihlašovacích údajů uživatele, jejich správa,
b) přístup k rezervačnímu systému v rozhraní OT, možnost tvorby, odsouhlasení, zobrazení a spravování jednotlivých rezervací, možnost stanovení délky jednotlivých typů rezervací,
c) vytváření rezervací zákazníky uživatele prostřednictvím jejich zákaznických účtů a jejich následná synchronizace s rezervačním systémem v rozhraní OT
d) synchronizace vytvořených rezervací s rozhraním Google kalendář,
e) tvorba manažerské statistiky, přístup uživatele k této statistice prostřednictvím jeho účtu v rozhraní OT,
f) vytvoření zaměstnaneckých účtů v rámci uživatelského účtu uživatele, jejich správa, umožnění vytváření a správy rezervací, případně dalších služeb pomocí těchto účtů zaměstnanci, vytvoření přihlašovacích údajů zaměstnance uživatele,
g) vytvoření kartotéky (soubor informací o zákaznících uživatele), její zobrazení a správa,
h) export dat o jednotlivých rezervacích a zákaznících uživatele do poskytovatelem nabízeného a uživatelem zvoleného datového formátu,
i) zprostředkování plateb mezi uživatelem a jeho zákazníkem, a to včetně vrácení takových plateb nebo jejich částí v rámci rozhraní OT,
j) další služby uvedené v rámci uživatelem zvoleného tarifního balíčku.

3.2 Pokud to služba dle předchozího odstavce připouští, zavazuje se poskytovatel uživateli poskytovat tuto službu pouze v rozsahu uvedeném v uživatelem zvoleném tarifního balíčku.

3.3 Poskytovatel prohlašuje, že dostupnost rezervačního systému bude po dobu účinnosti smlouvy nejméně 98 % této doby, přičemž započítána bude každá celá čtvrthodina, kdy rezervační systém nebude dostupný. Dostupností rezervačního systému se rozumí možnost uživatele užívat rezervační systém způsobem stanoveným ve smlouvě a jeho zákazníky způsobem stanoveným ve smlouvě. Poskytovatel neodpovídá za nezaviněnou nedostupnost. Pokud bude poskytovatel provádět revize, údržbu a opravy systému OT v době od 22:00 do 6:00 hodin, nebude se doba provádění těchto započítávat do doby nedostupnosti.

3.4 Poskytovatel zpřístupní uživateli služby dle jím zvoleného tarifního balíčku bez zbytečného odkladu po uzavření realizační smlouvy a provedení platby odměny dle čl. VI. nebo odstavce 7.2 této smlouvy na dobu trvání dané realizační smlouvy, a to v rozhraní OT, případně prostřednictvím jiného vhodného prostředku, bude-li to zvolená služba vyžadovat (např. SMS pomocí tel. sítě). Je na uživateli, aby prokázal, že poskytovatel zvolené služby uživateli řádně neposkytuje či neposkytoval.

IV. SMS NOTIFIKACE

4.1 Poskytovatel se zavazuje umožnit uživateli využívat službu spočívající v zasílání automatických SMS s informacemi o rezervaci, a to uživateli v případě vytvoření rezervace, zákazníkovi uživatele v případě potvrzení rezervace uživatelem nebo zákazníkovi uživatele v případě upozornění na nadcházející rezervaci, a to vše dle volby uživatele a počtu jeho SMS kreditů v rozhraní OT (dále jen „SMS notifikace“).

4.2 Cena jedné zaslané SMS v rámci SMS notifikací se rovná jednomu SMS kreditu.

4.3 Pro využívání služeb SMS notifikací provede uživatel volbu SMS balíčku ve svém uživatelském účtu v rozhraní OT. Poskytovatel se zavazuje zpřístupnit uživateli v jeho uživatelském účtu v rozhraní OT nabídku jím aktuálně poskytovaných SMS balíčků. V rámci každého SMS balíčku se poskytovatel zavazuje uvést jednak jeho cenu, a dále počet obdržených SMS kreditů.

4.4 Po potvrzení výběru SMS balíčku uživatelem se poskytovatel zavazuje poskytnout uživateli platební údaje potřebné k zaplacení ceny zvoleného SMS balíčku. Dokud nebude celá částka ceny připsána na bankovní účet vedený provozovatelem platební brány využívané poskytovatelem k provádění plateb (dále jen „bankovní účet poskytovatele“) dle těchto platebních údajů, není poskytovatel povinen provést navýšení počtu SMS kreditů uživatele dle jím zakoupeného SMS balíčku.

V. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PLATEB

5.1 Poskytovatel se zavazuje v rámci rozhraní OT zprostředkovávat provádění plateb mezi uživatelem a jeho zákazníkem, a to dle pokynu uživatele a dle současných možností poskytovatele.

5.2 Poskytovatel dle pokynů uživatele vyzve zákazníka uživatele při provedením rezervace k provedení platby za zákazníkem uživatele rezervovanou službu. Poskytovatel ve výzvě k provedení platby seznámí zákazníka uživatele s platebními údaji a s platebními podmínkami.

5.3 Uživatel se zavazuje vyrozumět poskytovatele v rámci svého uživatelského účtu v rozhraní OT o jednotlivých platebních údajích a podmínkách, které si přeje ve vztahu k platbám svých zákazníků aplikovat. Především pak poskytovatele informuje o požadovaném postupu poskytovatele v případě zrušení rezervace ze strany uživatele nebo jeho zákazníka, o dobách do okamžiku provedení rezervované služby, ve kterých k takovému zrušení dojde, a na tom závislých výších částek, které mají být zákazníkovi uživatele, z platby vráceny. Poskytovatel se zavazuje umožnit uživateli splnit tuto svou informační povinnost v jeho uživatelském účtu v rozhraní OT.

5.4 Uživatel se zavazuje zaplatit poskytovateli poplatek za zprostředkování platby. Poskytovatel při zprostředkování platby poníží částku obdrženou od zákazníka uživatele, v případě vrácení platby od uživatele, o tento poplatek a zbylou část této částky odešle na bankovní účet uživatele uvedený v jeho účtu v rozhraní OT, v případě vrácení platby na bankovní účet zákazníka uživatele, ze kterého byla platba původně odeslána.

5.5 Výše poplatku za zprostředkování platby se odvíjí od uživatelem zvoleného tarifního balíčku, v rámci, kterého bude tato výše uvedena.

5.6 Poskytovatel vyrozumí uživatele o provedení zprostředkování platby prostřednictvím uživatelského účtu v rozhraní OT, a to jednak uvedením informace u rezervace, pro kterou byla platba zprostředkována, a jednak ve výpisu veškerých pro uživatele zprostředkovaných plateb.

VI. ODMĚNA

6.1 Uživatel se zavazuje poskytovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené u tarifního balíčku zvoleného podle odstavců 2.1 a 2.2 této smlouvy.

6.2 Uživatel je povinen zaplatit odměnu na celou dobu trvání realizační smlouvy dopředu.

6.3 Poskytovatel se zavazuje ihned po uzavření realizační smlouvy předat uživateli platební údaje potřebné k provedení platby odměny.

6.4 Dokud nebude celá částka odměny připsána na bankovní účet poskytovatele podle jím poskytnutých platebních údajů dle předchozího odstavce, není poskytovatel povinen poskytovat jakoukoliv službu s výjimkou následujících služeb:
a) přístup do uživatelského účtu a jeho správa,
b) poskytnutí platebních údajů nezbytných k provedení platby odměny dle odstavce 6.3 této smlouvy.

6.5 Pakliže nedojde k připsání celé částky odměny na bankovní účet poskytovatele dle jím poskytnutých platebních údajů do 7 dnů ode dne uzavření realizační smlouvy (včetně), platí, že realizační smlouva nebyla uzavřena. Rovněž platí, že realizační smlouva nebyla uzavřena, pokud uživatel bezprostředně před platbou odměny v rámci rozhraní OT zvolí možnost zrušit platbu.

6.6 Odstavce 6.4 a 6.5 této smlouvy se neuplatní, použijí-li se ustanovení o zkušební době ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.

VII. ZMĚNA REALIZAČNÍ SMLOUVY

7.1 Uživatel je oprávněn v průběhu trvání realizační smlouvy a po zaplacení odměny podle čl. VI. této smlouvy provést změnu vybraného tarifního balíčku, a to výběrem tarifního balíčku jemu aktuálně nabízeného poskytovatelem v rámci jeho uživatelského účtu v rozhraní OT.

7.2 Po výběru nově zvoleného tarifního balíčku a jeho potvrzení uživatelem v rámci rozhraní OT dochází k provedení změny původní realizační smlouvy a uživatel se zavazuje poskytovateli doplatit rozdílovou část odměny. Rozdílová část odměny se rovná rozdílu celkové odměny za nově zvolený tarifní balíček a celkové odměny za dosavadní tarifní balíček vyděleného počtem dnů, na který byla realizační smlouva uzavřena, a následně vynásobeného počtem dnů od provedení změny realizační smlouvy (včetně dne, kdy ke změně došlo) do konce trvání realizační smlouvy. Rozdílová část odměny se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

7.3 Odstavec 6.3 této smlouvy se použije obdobně.

7.4 Pakliže nedojde k připsání rozdílové části odměny dle odstavce 7.2 na bankovní účet poskytovatele dle jím předaných platebních údajů do 7 dnů ode dne změny původní realizační smlouvy (včetně), platí, že změna realizační smlouvy dle tohoto článku nebyla provedena. Rovněž platí, že změna realizační smlouvy nebyla provedena, pokud uživatel bezprostředně před platbou rozdílové části odměny v rámci rozhraní OT zvolí možnost zrušit platbu. V případech podle tohoto odstavce je poskytovatel povinen uživateli poskytovat služby podle původní realizační smlouvy.

7.5 Do doby připsání celé rozdílové části odměny dle odstavce 7.2 této smlouvy na bankovní účet poskytovatele dle údajů jím poskytnutých, nebo dokud nenastane situace podle předchozího odstavce, není poskytovatel povinen uživateli poskytovat jakoukoli službu v jakémkoli rozsahu s výjimkou poskytnutí platebních údajů nezbytných k provedení platby rozdílové části odměny.

VIII. ZKUŠEBNÍ DOBA

8.1 Zkušební doba se poskytuje pouze v případě uzavření první realizační smlouvy mezi smluvními stranami či jejich právními nástupci. Za stejnou smluvní stranu je považován subjekt se stejným IČO.

8.2 Zkušební doba trvá 14 dnů a počíná běžet dnem uzavření realizační smlouvy.

8.3 Doba trvání realizační smlouvy se prodlužuje o dobu trvání zkušební doby.

8.4 V případě zkušební doby bude možné platbu odměny dle odstavce 6.1 této smlouvy za uživatelem zvolené období a tarifní balíček provést až do okamžiku konce zkušební doby. Provedením platby se rozumí připsání odměny v plné výši na bankovní účet poskytovatele, a to dle platebních údajů jím poskytnutých.

8.5 Po zkušební dobu je uživatel oprávněn užívat veškeré služby odpovídající jím vybranému tarifnímu balíčku.

8.6 Pokud nebude odměna dle odstavce 6.1 této smlouvy do konce zkušební doby připsána na bankovní účet poskytovatele dle poskytnutých platebních údajů, platí, že realizační smlouva nebyla uzavřena. Na následně uzavřené realizační smlouvy mezi smluvními stranami či jejich právními nástupci se již ustanovení čl. VIII. této smlouvy nepoužijí.

IX. ZMĚNA SMLOUVY

9.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo provést změnu této smlouvy. V takovém případě zveřejní uživateli nové znění smlouvy prostřednictvím jeho účtu v rozhraní OT a notifikuje uživatele o této změně prostřednictvím e-mailové zprávy.

9.2 V novém znění rámcové smlouvy v jejích přechodných ustanoveních poskytovatel uvede, jakým způsobem se v případě schválení změny smlouvy budou měnit dosavadní práva a povinnosti vyplývající z doposud účinné rámcové smlouvy a účinné realizační smlouvy uzavřenými mezi smluvními stranami, a to vždy dle povahy provedené změny.

9.3 Uživatel je oprávněn ve lhůtě 15 dnů od doručení této notifikace do své e-mailové schránky dle odstavce 9.1 této smlouvy vyjádřit prostřednictvím svého účtu v rozhraní OT nesouhlas s provedenou změnou. Pokud tak učiní, není uživatel oprávněn uzavírat v režimu dosavadního znění této smlouvy s poskytovatelem nové realizační smlouvy, ani trvání stávajících realizačních smluv prodlužovat. Uzavírat nové realizační smlouvy nebo prodlužovat stávající realizační smlouvy je uživatel oprávněn až po vyjádření souhlasu s aktuálně platným zněním této smlouvy, nebo po marném uplynutí lhůty podle věty první.

9.4 Nevyjádří-li uživatel ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci nesouhlas se změnou této smlouvy, nabývá změna této smlouvy účinnosti následujícím dnem po skončení této lhůty, případně dnem uvedeným v novém znění této smlouvy.

X. DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

10.1 Uživatel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy poskytovat poskytovateli nezbytnou součinnost při plnění jeho smluvních povinností vyplývajících z této smlouvy a realizačních smluv.

10.2 Smluvní strany se zavazují, že veškeré skutečnosti spadající do oblasti obchodního tajemství a důvěrné informace nebudou dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. Důvěrnými informacemi se pro účely smlouvy a po celou dobu trvání vzájemné spolupráce smluvních stran rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, které se smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce dozví nebo které jí druhá smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce zpřístupní, jakož i sama existence těchto skutečností a vzájemné spolupráce smluvních stran.

10.3 Uživatel není oprávněn poskytovat přihlašovací údaje do svého uživatelského účtu jiným osobám. To neplatí ve vztahu k zaměstnancům či jiným osobám, které uživatel využije v souvislosti s plněním svých závazků. Jakákoliv jednání provedená v uživatelském účtu uživatele však zavazují výhradně uživatele bez ohledu na to, kdo takové jednání učinil. To se vztahuje i na jednání učiněná pomocí zaměstnaneckých účtů zaměstnanců uživatele.

10.4 Poskytovatel se nezavazuje uživateli obstarat vyhovující technické a programové vybavení a síťové připojení nezbytné pro přístup k internetové síti a k OT. Poskytovatel vylučuje veškerou odpovědnost za újmu uživatele vzniklý v souvislosti s jeho nedostatečným technickým a programovým vybavením či síťovým připojením.

10.5 Před vytvořením zákaznického účtu uživatelem je uživatel povinen seznámit zákazníka se způsoby, jakým bude poskytovatel zpracovávat jeho osobní údaje a s jeho právy týkajícími se zpracování jeho osobních údajů, a vyžádat si jeho souhlas s tímto zpracováním. Pokud zákazník uživatele odmítne takový souhlas uživateli poskytnout, není uživatel oprávněn zákaznický účet zákazníkovi vytvořit.

10.6 Pokud bude uživatel využívat službu vedení kartotéky svých zákazníků, zavazuje se všechny zákazníky v této kartotéce vedené nejprve před zařazením do kartotéky poučit o způsobech zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech z toho vyplývajících.

10.7 Poskytovatel není povinen k náhradě újem, které vznikly nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokud se tak stalo bez zavinění poskytovatele. V ostatních případech je povinnost poskytovatele k náhradě újmy, která vznikla nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy omezena maximální výší odpovídající výši odměny podle odstavce 6.1 této smlouvy.

10.8 Uživatel se zavazuje v případě zjištění závad rezervačního systému a dalších skutečností ovlivňujících či způsobilých ovlivnit funkčnost a dostupnost elektronického systému na tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů od zjištění skutečnosti, poskytovatele upozornit. V případě nesplnění této povinnosti uživatelem se ke skutečnosti, které se tato povinnost týká, a která je způsobilá vyloučit dostupnost rezervačního systému, pro účely odstavce 3.3 této smlouvy nepřihlíží.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. Pokud dojde k zániku této smlouvy a následnému uzavření stejné či obdobné rámcové smlouvy mezi stejnými smluvními stranami či jejich právními nástupci, ustanovení o zkušební době se v rámci takovéto nové rámcové smlouvy nepoužijí.

11.2 Tato smlouva je uzavřena okamžikem jejího odsouhlasení ze strany uživatele a vytvořením jeho uživatelského účtu v rozhraní OT.

11.3 V případě zániku této smlouvy dojde ke zrušení uživatelského účtu včetně na něj navázaných zaměstnaneckých účtů. Zrušením uživatelského účtu dochází k zániku této smlouvy i aktuálně účinné realizační smlouvy, a to bez nároku na vrácení byť i jen části odměny dle odstavců 6.1 a 7.2 této smlouvy. Nevyčerpané SMS kredity uživatele zanikají bez nároku na náhradu jejich ceny. Poskytovatel je po zániku této smlouvy oprávněn uchovávat osobní údaje uživatele nezbytné pro určení, výkon či hájení právních nároků poskytovatele.

11.4 Neplatnost, neúčinnost či zdánlivost jakéhokoliv ustanovení této či realizační smlouvy nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost či zdánlivost jiných, na tomto ustanovení nezávislých, smluvních ujednání. V případě, že neplatné, neúčinné nebo neaplikovatelné ustanovení způsobuje zánik nebo neplatnost celé smlouvy, zavazují se smluvní strany uzavřít smlouvu novou tak, aby byl zachován a naplněn účel smlouvy.

11.5 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a spory z ní vzniklé budou řešeny výhradně před českými soudy.

11.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají jako podnikatelé v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

11.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a zcela rozumí jejím ustanovením.